fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi tájékoztató a személyes adatok védelméről és a www.oromvilag.hu honlap (ÖRÖMVILÁG) használóinak ezekkel kapcsolatos jogairól ad felvilágosítást. Kérlek, olvasd el!

Az ÖRÖMVILÁG (kezelője Tomek Noémi továbbiakban „Tulajdonos”/„Adatkezelő”) kötelezőnek ismeri magára nézve el jelen jogi közlemény tartalmát, s egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

A honlap felhasználójaként megismertnek és elfogadottnak ismered el a jelen tájékoztatót. Amennyiben a tájékoztató tartalmával nem értesz egyet, az abban foglalt feltételeket nem fogadod el, jogodban áll a honlap használatával felhagyni,  a személyes adataid megadása nélkül. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésemmel bármikor módosítsuk.

I. KI GYŰJTI A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

Adatkezelő/Tulajdonos neve: TOMEK NOÉMI
Székhelye: 2461 Tárnok, Ilona utca 4.
Elérhetősége: podcast@oromvilag.hu
Adószáma: 68561550-1-33

A www.oromvilag.hu tárhely-szolgáltatója:
Webonic Kft. 
Cégjegyzékszám: 07-09-025725 
Adószám: 25138205-2-07 
Közösségi adószám: HU25138205 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14. 

II. DEFINÍCIÓK a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 
 2. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 
 3. Adattakarékosság: Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. 
 4. Pontosság: Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 
 5. Korlátozott tárolhatóság: Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 
 6. Integritás és bizalmas jelleg: Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg). 
 7. Elszámoltathatóság: Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

IV. AZ ADATOK KEZELÉSE

Fontos tudnod, hogy a személyes adataid megadása nélkül is hozzáférhetsz az ÖRÖMVILÁG weboldalhoz és böngészheted, azonban a böngészéshez el kell fogadnod ezt a szabályzatot. Ezt egy Elfogadom gombbal fogadod el (a süti tájékoztató az oldal első böngészésekor).

Mi minősül személyes adatnak? 

Minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.

Milyen célból történik a személyes adatok gyűjtése, és mennyi ideig kezeljük adataidat?

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli. A személyes adatok kezelésének célja statisztika az oldal látogatottságáról.

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a www.oromvilag.hu weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 26 hónapra szól. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a podcast@örömvilag.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

Amennyiben nem kéred írásban az adataid törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

Az adatok biztonsága

Szeretnélek megnyutatni, hogy minden tőlem elvárható, szükséges intézkedést megteszek az adataid biztonsága érdekében, gondoskodom azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyzhetnek el, a cookie-t a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ SZEMÉLYEK ÉS CÉGEK

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Gmail, Google Analytics (adatvédelmi elvei) és Google Chrome böngésző

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel nem állok szerződéses jogviszonyban vagy a jelen adatkezelés tekintetében szándékosan nem működöm együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a honlapon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Twitter International Company., YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Azok a külső szolgáltatók, amelyeket közvetetten használok:

Lehetőséged van arra, hogy a bejegyzéseimet megoszd különféle közösségi portálokon. (Amit hálával köszönök Neked!) A megosztás után már a fent említett külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak Rád. 

VI. ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felhasználóként jogosult vagy a személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésedre tájékoztatást adok a kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatásért írj a podcast@oromvilag.hu e-mail címre! Kérheted, hogy tájékoztasalak, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor az általam kezelt személyes adataidhoz biztosítsak hozzáférést.

Ettől függetlenül a minden Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatainak kezeléséről írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, és a fenti e-mail címen. A levélben küldött tájékoztatás-kérést Adatkezelőként akkor tudom hitelesnek tekinteni, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.  A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Felhasználóként kérheted tovább, hogy személyes adataid kezelését korlátozzam, ha vitatod a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Továbbá azt is kérheted, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részedre átadjam és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsam.

Jogod van tiltakozni is a Személyes adataid kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
 • vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Ez esetben a tiltakozásod jogszerűségét köteles vagyok megvizsgálni, és ha a tiltakozásod megalapozottságát megállapítom, az adatkezelést megszüntetem és a kezelt személyes adatokat zárolom.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: fordulhatsz a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz (Info tv. 21.§).Amennyiben szeretnél hatósági vizsgálati eljárást (Info tv. 52.§) kezdeményezni, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz (NAIH) fordulj!, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

VII. „COOKIE”-k (SÜTIK) KEZELÉSRŐL

A testre szabott kiszolgálás érdekében a számítógépeden kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el rendszerünk, és a későbbi látogatás során ezt olvassa vissza. A cookie-t – mint Felhasználó – bármikor törölheted saját számítógépedről, illetve beállíthatod a böngésződben, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le. A cookie-k alkalmazásának tiltásával tudomásul veszed, hogy cookie nélkül az ÖRÖMVIRÁG podcast weboldal működése nem teljes értékű.

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

VIII. MÁS WEBOLDALAKRA IRÁNYÍTÓ LINKEK

Az ÖRÖMVILÁG podcast weboldalának szövegei külső, harmadik személyek honlapjai felé is navigálhatnak link használatával. Az oldal  tulajdonosa (Adatkezelő) semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezhet ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. 

A Tulajdonos/Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapon közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

VII. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

– Az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

Tárnok, 2019. szeptember 28.

Egy kártyacsomag, amely
SEGÍTŐTÁRSAD A MINDENNAPOKBAN!